NY Studio

• Địa chỉ: 29 Bình Phú, p. 10, q. 6, Tp. HCM

• Số điện thoại: 0903.51.51.05 - 0902.78.28.66

• Email: nystudio@gmail.com

• Website: http://nystudio@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://nystudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Ny.photography.studio/